De Adviesraad Sociaal Domein De Bilt is het formele adviesorgaan van de gemeente in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Jeugdwet en de Participatiewet. Zij geeft advies aan B&W (Burgemeester en Wethouders); dat doet ze gevraagd en ongevraagd. Met onze inbreng willen we eraan bijdragen dat iedere inwoner op een prettige en zelfstandige manier kan leven in onze gemeente.

De ASD vergadert maandelijks en bespreekt daar beleidsnotities van de gemeente waarover advies wordt gevraagd en ze bespreekt of er onderwerpen zijn waar ze ongevraagd advies over wil geven. De ASD overlegt met ambtenaren, met de wethouders en met maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld MENS.

De ASD heeft 4 werkgroepen: Wonen, Zorg en Welzijn; Jeugd; Werk en inkomen; en Inclusieve samenleving. In de werkgroepen zitten ASD-leden plus inwoners van onze gemeente die persoonlijk ervaring hebben met één van deze onderwerpen. De werkgroepen bereiden adviezen voor die in de vergadering van de hele ASD besproken en vastgesteld worden.