De leden van de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt zijn continu bezig om zich te verdiepen in onderwerpen die vallen onder de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

In 2015 was de inzet om de overgang van taken van het Rijk naar de gemeente De Bilt zo soepel mogelijk te laten verlopen. MENS De Bilt voert veel taken namens de gemeente uit: alle vragen over wonen, zorg en welzijn kunnen gesteld worden aan het Sociaal Team. Daarnaast zijn zij projecten gestart rond vrijwilligers, mantelzorgers en bijvoorbeeld maatjes.

Het CJG De Bilt is er voor ouders, kinderen en jongeren tot 18 jaar (soms ook 18+ jaar) die ingeschreven staan in gemeente De Bilt. Zij hebben deskundigheid in huis en zijn er om te adviseren en die ondersteuning te bieden die nodig is.

De Regionale Sociale Dienst biedt een vangnet voor onder andere de inwoners van de gemeente De Bilt die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. Zij bieden begeleiding en hulp bij het vinden van werk, bij het aanvragen van een uitkering of andere vormen van inkomensondersteuning. Ook wanneer er sprake is van schulden, kunnen zij begeleiding bieden bij het oplossen hiervan.

Medio 2018 zijn de volgende domeingroepen van start gegaan: Jeugd, Werk en Inkomen, Sociale Verzilvering, Wonen, zorg en welzijn, en Inclusieve samenleving. De werkplannen zijn gemaakt: de speerpunten benoemd.