De Wmo Advies Raad De Bilt is in 2007, gelijk met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), op initiatief van het college van burgemeester en wethouders opgericht. De adviesraad van het college en de gemeenteraad is er om de belangen van alle burgers te behartigen die betrokken zijn bij maatschappelijke ondersteuning, bij jeugdzaken en bij maatregelen/beleid betreffende werk en inkomen. Met name gaat het daarbij om jongeren, mensen met een beperking, kwetsbare burgers, allochtonen, senioren, mantelzorgers en vrijwilligers.

In 2015 is de wet vernieuwd en daarmee zijn veel taken van het rijk overgegaan naar de verschillende gemeenten. Het is één van de grootste stelselwijzigingen in de afgelopen 50 jaar. Niet al het geld dat gebruikt werd door het Rijk ook overgekomen naar de gemeenten. De gemeente staat dichter bij zijn burgers, de gebruikers en kan van daaruit betere zorg op maat bieden. Eén van de speerpunten van de nieuwe wet is dan ook dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen waarbij de gemeente indien nodig ondersteuning biedt. Eigen kracht en die van het netwerk zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Naast de Wmo houdt de adviesraad zich sinds 2015 ook bezig met de transitie van de Jeugdzorg. Ook daarover is en wordt advies uitgebracht. Sinds juni 2017 is het terrein ook uitgebreid met advisering rondom de Participatiewet en alles rondom werk en inkomen.

Op 10 april 2018 is de Wmo Advies Raad De Bilt overgegaan in een brede raad die alle terreinen van het sociale domein bestrijkt: de nieuwe naam is Adviesraad Sociaal Domein De Bilt (kortweg ASD De Bilt). Naast twee leden van de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt nemen ook drie leden van de Ouderenraad De Bilt deel aan deze nieuwe adviesraad. De Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt en de Ouderenraad De Bilt blijven bestaan en richten zich volledig op belangenbehartiging.

De Adviesraad Sociaal Domein De Bilt staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Onder het kopje contact ziet u hoe u met ons in contact kunt komen.